Politika společnosti v oblasti ochrany životního prostředí

Vedení společnosti přijalo závazek směřující k minimalizaci negativních dopadů výrobních a stavebních činností do jednotlivých složek životního prostředí. Tento závazek definuje v následujících zásadách.
Zlepšování kvality životního prostředí, vzdělávání a odpovědnost
Stálé zlepšování kvality životního prostředí a trvale udržitelný rozvoj jsou nedílnou součástí řízení na všech organizačních úrovních společnosti. Veškeré činnosti společnosti jsou řízeny s cílem co nejúčinněji omezovat negativní dopady na životní prostředí. Systematickým vzděláváním zaměstnanců, zaměřeným na životní prostředí a na rizika jeho ohrožení, je posilováno vědomí a odpovědnost každého jednotlivce.
Soulad s předpisy na ochranu životního prostředí
Společnost bude zdokonalovat své pracovní postupy a metody tak, aby vykonávané činnosti byly neustále v souladu s právními předpisy a jinými požadavky. Snahou společnosti je dosahovat příznivějších hodnot stanovených ukazatelů vůči předpisovým požadavkům v míře dané technickými a ekonomickými možnostmi společnosti.
Ochrana přírodních zdrojů – využití nových technologií
Záměry v oblasti ochrany přírodních zdrojů a omezení jejich čerpání realizuje společnost vývojem a využíváním technologií zaměřených na recyklaci materiálů, zhodnocením odpadů vznikajících při výrobní činnosti a rovněž snížením spotřeby energie a omezením emisí se skleníkovým efektem.
Komunikace
Společnost posiluje otevřený přístup a dialog s veřejností, zákazníky i dodavateli, přijímá podněty a oprávněné připomínky, informuje o opatřeních. V rámci vnitřní komunikace společnosti je uplatňována zásada otevřeného dialogu zaměstnanců a vedení společnosti.

Certifikát